vineri, 24 octombrie 2014

Despre schimbarea furnizorului de energie electrică


INTERVIU 

ANRE a anunţat aprobarea unor măsuri în favoarea consumatorilor finali de energie. Printre acestea, o nouă procedură de schimbare a furnizorului de energie electrică. Se impuneau modificări la actuala procedură?

- În legatură directă cu acest subiect aş dori să fac o scurtă precizare. Mai precis, cu începere de la 1 iulie 2007, ultimele 14 state membre, printre care şi România, şi-au deschis spre concurenţă pieţele de energie electrică şi de gaze naturale. Prin Hotărârea de Guvern nr. 638/20.06.2007 a fost implementat și în Romania cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic) sa uzeze de dreptul de eligibilitate. Adică, să isi poată alege, pentru locul sau locurile de consum, furnizorul de energie electrica şi/sau gaze naturale. Ca urmare a acestui fapt, în domeniul energiei electrice, ANRE a elaborat o procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica (mai precis Ordinul 88/2009), procedură ale cărei prevederi corespundeau realităţilor din sector la acea dată.
Actuala Procedură privind schimbarea furnizorului de energie, aprobată prin Ordinul 105/2014, reprezintă o îmbunătăţire a cadrului de reglementare existent, prevederile ei fiind în concordanţă cu regulile de schimbare a furnizorului aplicate în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în special cu cele care decurg din aplicarea prevederilor Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE, transpuse în legislația națională prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

- Care sunt principalele măsuri/schimbări în favoarea consumatorilor pe care le aduce noua procedură?
- Una din cele mai importante modificări introduse de noua procedură se referă la durata procesului de schimbare a furnizorului. Dacă în vechea procedura aceasta era de 30 de zile, noua procedură scurtează această durată la 21 de zile. Alte prevederi, la fel de importante, sunt şi cele referitoare la eliminarea posibilității suspendării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică, precum şi la dreptul clientului final de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale. Nu în ultimul rând, clienţii finali trebuie să ştie că noua procedură prevede în mod explicit faptul că procesul de schimbare a furnizorului este unul gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea etapelor specific.

- Ce trebuie să facă consumatorii care doresc să-și schimbe furnizorul…
- Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Pentru aceasta, clientul final trebuie să parcurgă lista furnizorilor de energie electrica care activeaza pe piata cu amanuntul, în vederea solicitării de oferte. Lista poate fi consultată la pagina de internet www.anre.ro, sectiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori. De menţionat că, furnizorul poate fi oricare din operatorii economici deținători de licență de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire.
După obtinerea ofertelor, se recomandă consumatorilor să facă o analiza comparativă a informaţiilor conţinute în aceste oferte, acordând atenţie preţului energiei electrice, duratei contractului, modalităților de plată, condțtiilor de încetare a contractului, etc., astfel încât să poată face alegerea potrivită din toate punctele de vedere.
De asemenea, pentru a putea încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final trebuie să transmită furnizorului pe care l-a ales cel puţin următoarele date: adresa locului de consum; denumirea furnizorului actual; codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică; valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate;datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice; alte documente prevăzute în reglementările în vigoare, după caz.
După ce clientul final şi noul furnizor convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, cele două părți încheie contractul de furnizare a energiei electrice, care îşi produce efectele de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul actual are obligaţia să transmită clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, iar furnizorul actual nu poate obstrucţiona procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică, ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică.

- Prin această măsură, nu se încurajează neplata facturilor de către anumiți consumatori pe considerentul că – buni platnici sau nu – pot să își schimbe furnizorul?
- Categoric, nu. Această măsură nu va încuraja neplata facturilor, pentru că furnizorul nu trebuie să ajungă în situația de a avea clienți cu multe restanțe. Conform prevederilor contractuale, aceștia pot fi deconectați dacă nu efectuează plata la termen a facturilor emise. Cu alte cuvinte, se înțelege că la schimbarea furnizorului, un client final are doar facturi scadente la acea data, și nu facturi restante.

- În cazul în care se constată că anumiți consumatori, care reușesc să își schimbe furnizorul, nu achita facturile restante către fostul furnizor, ce e de făcut?
- Introducerea prevederii a fost făcută având în vedere recomandarea Council of European Energy Regulators (CEER) din Guidelines of Good Practice – Electricity and Gas Retail market design, with a focus on supplier switching and billing -C11-RMF-39-03/24 January 2012, care menționează că nu trebuie să existe posibilitatea de a stopa un proces inițiat de schimbare a furnizorului, cu excepția unor cazuri limitate prevăzute în cadrul de reglementare. În ceea ce privește cazul de încălcare a clauzelor contractuale sau a datoriilor, opinia CEER este că orice litigiu între client și furnizor ar trebui să fie soluționat în instanță și, prin urmare, nu ar trebui să constituie un motiv pentru a stopa procesul inițiat de schimbare a furnizorului de energie electrică.
Din analiza realizată a rezultat că, includerea în procedură a obligativității clientului final de a nu avea facturi restante pentru a schimba furnizorul de energie electrică, nu este justificată, iar în cazul în care clientul nu achită decontul final, după schimbarea furnizorului, vechiul furnizor își va recupera debitele pe cale judecătorească, ca orice factură în litigiu.

- Ce alte modificări au fost aduse procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică?
- Aș dori să mai adaug și câteva precizări puțin mai tehnice, și anume: atât pentru clienţii casnici, cât și pentru clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către operatorul de rețea în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Iar dacă există suspiciuni din partea operatorului de rețea privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci operatorul de retea determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată de clientul final respectiv.

- Cadrul legal permite consumatorilor să își aleagă şi furnizorul de gaze naturale. Se cunosc metodologiile de către consumatorii casnici? Se impun modificări la actualele metodologii?
- În domeniul gazelor naturale, ANRE a emis Ordinul 47/2007 de aprobare a Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze natural si Ordinul nr. 47/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorul noncasnic de gaze naturale, ordine care au pus în aplicare prevederile legislației primare în domeniu. Consumatorii casnici sunt însă mai puțin familiarizați cu aspectele legate de posibilitatea schimbării furnizorului de gaze naturale.
Astfel, potrivit reglementărilor, în prezent consumatorii casnici beneficiază de prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, pe baza unui contract-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale la consumatori casnici încheiat în conditiile contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale de furnizare, cu modificările și completările ulterioare. Pentru încheierea unui astfel de contract, consumatorii casnici se vor adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licenței, derulează contracte de furnizare a gazelor naturale în aria administrativ-teritorială unde se află locul de consum al consumatorului.
Dacă nu dorește să încheie un contract-cadru pentru furnizare reglementată, consumatorul casnic poate opta pentru furnizarea negociată a gazelor naturale, situație în care poate încheia contracte pentru furnizare negociaăa cu orice operator economic deținător de licență de furnizare a gazelor naturale, selectat din lista furnizorilor licențiați care se găsește afișată la pagina de internet www.anre.ro, domeniul Gaze naturale, sectiunea Informații de interes public, rubrica Liste publice (licențe, autorizații).
Ca și în cazul energiei electrice, Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a introdus nu numai termeni și definiții noi, ci si modificări în ceea ce priveste schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clienții finali. Ca urmare a acestui fapt, metodologiile menționate mai sus vor fi înlocuite cu o nouă procedură privind schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clienții finali, care să fie în concordanță cu prevederile legii, ANRE având deja supus consultării publice un proiect de ordin în acest sens.

http://www.bizenergy.ro/interviu-vladu-anre-la-schimbarea-furnizorului-consumatorul-are-doar-facturi-scadente-la-acea-data-nu-si-restante/#.VEnrF8n-s5Y

sâmbătă, 11 octombrie 2014

Alba Iulia (Apulum)
marți, 7 octombrie 2014